Dữ liệu biên mục

An introduction to mechanical engineering. (3rd ed.)
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: TL000016578
Mã ngôn ngữ: en
Tác giả: Wickert, Jonathan; Lewis, Kemper
Thông tin xuất bản: Cengage Learning
Tình trạng vật lý: 449 p.
Từ khóa: Mechanical engineering
Danh mục: Sách
Môn học: (NTCDHKHTN) Ngành Toán cơ
Năm xuất bản: 2013
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo nội dung: AN INTRODUCTION TO MECHANICAL ENGINEERING introduces students to the ever-emerging field of mechanical engineering, giving an appreciation for how engineers design the hardware that builds and improves societies all around the world. Intended for students in their first or second year of a typical college or university program in mechanical engineering or a closely related field, the text balances the treatments of technical problem-solving skills, design, engineering analysis, and modern technology...
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)