Dữ liệu biên mục

Introductory algebraic number theory
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: TL000016546
Mã ngôn ngữ: en
Tác giả: Alaca, Şaban; Williams, Kenneth S.
Thông tin xuất bản: Cambridge University Press
Tình trạng vật lý: 448 p.
Từ khóa: Algebraic number theory -- Textbooks
Danh mục: Sách
Môn học: (52460101) Ngành Toán học, (MAT3313) Lý thuyết số
Năm xuất bản: 2004
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo nội dung: Suitable for senior undergraduates and beginning graduate students in mathematics, this book is an introduction to algebraic number theory at an elementary level. Prerequisites are kept to a minimum, and numerous examples illustrating the material occur throughout the text. References to suggested readings and to the biographies of mathematicians who have contributed to the development of algebraic number theory are provided at the end of each chapter. Other features include over 320 exercises, an extensive index, and helpful location guides to theorems in the text...
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)