Dữ liệu biên mục

Elementary number theory. (7th ed.)
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: TL000016540
Mã ngôn ngữ: en
Tác giả: Burton, David M.
Thông tin xuất bản: McGraw-Hill
Tình trạng vật lý: 451 p.
Từ khóa: Number theory
Danh mục: Sách
Môn học: (52460101) Ngành Toán học, (MAT3313) Lý thuyết số
Năm xuất bản: 2011
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo nội dung: Elementary Number Theory, Seventh Edition, is written for the one-semester undergraduate number theory course taken by math majors, secondary education majors, and computer science students. This contemporary text provides a simple account of classical number theory, set against a historical background that shows the subject's evolution from antiquity to recent research. Written in David Burton's engaging style, Elementary Number Theory reveals the attraction that has drawn leading mathematicians and amateurs alike to number theory over the course of history...
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)