Dữ liệu biên mục

Algebraic number theory
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: TL000016530
Mã ngôn ngữ: en
Tác giả: Jarvis, Frazer
Thông tin xuất bản: Springer
Tình trạng vật lý: 298 p.
Từ khóa: Algebraic number theory
Danh mục: Sách, ScienceDirect - Springer - Bookboon...
Môn học: (52460101) Ngành Toán học, (MAT3313) Lý thuyết số, (E-journals) ScienceDirect - Springer - Bookboon...
Năm xuất bản: 2014
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo nội dung: This undergraduate textbook provides an approachable and thorough introduction to the topic of algebraic number theory, taking the reader from unique factorisation in the integers through to the modern-day number field sieve. The first few chapters consider the importance of arithmetic in fields larger than the rational numbers. Whilst some results generalise well, the unique factorisation of the integers in these more general number fields often fail. Algebraic number theory aims to overcome this problem. Most examples are taken from quadratic fields, for which calculations are easy to perform...
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)