Dữ liệu biên mục

Algebraic geometry I : schemes with examples and exercises
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: TL000016432
Mã ngôn ngữ: en
Tác giả: Görtz, Ulrich; Wedhorn, Torsten
Thông tin xuất bản: Vieweg+Teubner Verlag
Tình trạng vật lý: 624 p.
Từ khóa: Geometry, Algebraic, Geometry, Algebraic -- Problems, exercises, etc
Danh mục: Sách
Môn học: (52460101) Ngành Toán học, (MAT3312) Hình học đại số
Năm xuất bản: 2010
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo nội dung: This book introduces the reader to modern algebraic geometry. It presents Grothendieck's technically demanding language of schemes that is the basis of the most important developments in the last fifty years within this area. A systematic treatment and motivation of the theory is emphasized, using concrete examples to illustrate its usefulness. Several examples from the realm of Hilbert modular surfaces and of determinantal varieties are used methodically to discuss the covered techniques. Thus the reader experiences that the further development of the theory yields an ever better understanding of these fascinating objects...
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)