Dữ liệu biên mục

An introduction to algebraic topology
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: TL000016392
Mã ngôn ngữ: en
Tác giả: Rotman, Joseph J.
Thông tin xuất bản: Springer-Verlag
Tình trạng vật lý: 453 p.
Từ khóa: Algebraic topology
Danh mục: Sách, ScienceDirect - Springer - Bookboon...
Môn học: (52460101) Ngành Toán học, (E-journals) ScienceDirect - Springer - Bookboon...
Năm xuất bản: 1988
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo nội dung: A clear exposition, with exercises, of the basic ideas of algebraic topology. Suitable for a two-semester course at the beginning graduate level, it assumes a knowledge of point set topology and basic algebra. Although categories and functors are introduced early in the text, excessive generality is avoided, and the author explains the geometric or analytic origins of abstract concepts as they are introduced...
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)