Dữ liệu biên mục

Seifert and Threlfall: A textbook of topology
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: TL000016377
Mã ngôn ngữ: en
Tác giả: Seifert, H.; Threlfall, W.
Thông tin xuất bản: Academic Press
Tình trạng vật lý: 461 p.
Từ khóa: Algebraic topology
Danh mục: Sách
Môn học: (52460101) Ngành Toán học
Năm xuất bản: 1980
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo mục lục: Chapter 1: Illustrative Material -- Chapter 2: Simplicial Complexes -- Chapter 3: Homology Groups -- Chapter 4: Simplicial Approximations...
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)