Dữ liệu biên mục

Soft matter physics : an introduction
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: TL000016335
Mã ngôn ngữ: en
Tác giả: Kleman, Maurice; Lavrentovich, Oleg D.
Thông tin xuất bản: Springer
Tình trạng vật lý: 665 p.
Từ khóa: Soft condensed matter, Order-disorder models
Danh mục: Sách, ScienceDirect - Springer - Bookboon...
Môn học: (NKHVL) Ngành Khoa học vật liệu, (PHY3721) Vật lý của vật chất, (E-journals) ScienceDirect - Springer - Bookboon...
Năm xuất bản: 2003
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo nội dung: The study of "soft matter" materials with complex properties has raised a number of interesting problems in basic physics, biology, and materials science, all of which promise new and important technological applications. After a review of chemical bonds and phase transitions, the authors treat topics such as surface phenomena, stability of colloidal systems, structural properties of polymers, and topological defects. The monograph's emphasis on underlying physical principles offers a coherent treatment of the great variety of research in the field...
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)