Dữ liệu biên mục

Encyclopedia of condensed matter physics. (1st ed.)
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: TL000016261
Mã ngôn ngữ: en
Thông tin xuất bản: Elsevier
Tình trạng vật lý: 2787 p.
Từ khóa: Condensed matter -- Encyclopedias, Nuclear physics -- Encyclopedias, Quantum theory -- Encyclopedias
Danh mục: Sách, ScienceDirect - Springer - Bookboon...
Môn học: (NKHVL) Ngành Khoa học vật liệu, (PHY3721) Vật lý của vật chất, (E-journals) ScienceDirect - Springer - Bookboon...
Năm xuất bản: 2005
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo nội dung: The work provides solid coverage in the fundamental theoretical aspects of the subject, with carefully planned cross-linking and structuring to give the user the potential to gain a solid grounding in the theoretical aspects of quantum mechanics, mechanics, electrodynamics, relativity, statistical mechanics, and elementary particiles that form the core physics background for the field. These core areas form the background for coverage of such areas as crystallography, transport phenomena, various theoretical models (electronic, band structure, materials property models, etc), and physical properties of materials (electrical, magnetic, optical, thermal, etc). Coverage of experimental techniques will include, among others, the full range of scattering, microscopy, and spectroscopy techniques...
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)