Dữ liệu biên mục

Mathematics for physics and physicists
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: TL000016248
Mã ngôn ngữ: en
Tác giả: Appel, Walter
Thông tin xuất bản: Princeton University Press
Tình trạng vật lý: 667 p.
Từ khóa: Mathematical physics, Mathematical physics -- Problems, exercises, etc
Danh mục: Sách
Môn học: (NKHVL) Ngành Khoa học vật liệu, (PHY3505) Phương pháp Toán – lý
Năm xuất bản: 2007
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo nội dung: What can a physicist gain by studying mathematics? By gathering together everything a physicist needs to know about mathematics in one comprehensive and accessible guide, this is the question Mathematics for Physics and Physicists successfully takes on. Mathematics for Physics and Physicists is the resource today's physicists must have to strengthen their math skills and to gain otherwise unattainable insights into their fields of study...
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)