Dữ liệu biên mục

Mathematics for physicists
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: TL000016239
Mã ngôn ngữ: en
Tác giả: Martin, B. R.; Shaw, G.
Thông tin xuất bản: Wiley
Tình trạng vật lý: 584 p.
Từ khóa: Mathematics, Mathematical physics
Danh mục: Sách
Môn học: (NKHVL) Ngành Khoa học vật liệu, (PHY3505) Phương pháp Toán – lý
Năm xuất bản: 2015
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo nội dung: Mathematics for Physicists is a relatively short volume covering all the essential mathematics needed for a typical first degree in physics, from a starting point that is compatible with modern school mathematics syllabuses. Early chapters deliberately overlap with senior school mathematics, to a degree that will depend on the background of the individual reader, who may quickly skip over those topics with which he or she is already familiar. The rest of the book covers the mathematics that is usually compulsory for all students in their first two years of a typical university physics degree, plus a little more. There are worked examples throughout the text, and chapter-end problem sets...
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)