Dữ liệu biên mục

New advances in intelligent signal processing
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: TL000016227
Mã ngôn ngữ: en
Thông tin xuất bản: Springer
Tình trạng vật lý: 269 p.
Từ khóa: Signal processing -- Digital techniques -- Congresses, Adaptive signal processing -- Congresses
Danh mục: Sách, ScienceDirect - Springer - Bookboon...
Môn học: (NKHVL) Ngành Khoa học vật liệu, (PHY3437) Kỹ thuật đo lường và xử lý tín liệu, (E-journals) ScienceDirect - Springer - Bookboon...
Năm xuất bản: 2011
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo nội dung: The book begins with papers investigating selected problems of Modeling, Identification, and Clustering such as fuzzy random variables, evolutionary multi-objective neural network models, a structural learning model of neural networks within a Boltzmann machine, a robust DNA-based clustering techniques, and the advances of combining multi-criteria analysis of signals and pattern recognition using machine learning principles...
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)