Dữ liệu biên mục

Turbulence : theory, types, and simulation
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: TL000015965
Mã ngôn ngữ: en
Thông tin xuất bản: Nova Science Publishers
Tình trạng vật lý: 710 p.
Từ khóa: Turbulence, Turbulence -- Computer simulation
Danh mục: Sách
Môn học: (NTCDHKHTN) Ngành Toán cơ, (MAT3420) Lý thuyết chảy rối
Năm xuất bản: 2012
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo nội dung: In fluid dynamics, turbulence or turbulent flow is a fluid regime characterized by chaotic, stochastic property changes. This includes low momentum diffusion, high momentum convection, and rapid variation of pressure and velocity in space and time. This book presents current research data in the study of turbulence, including topics such as modeling turbulent mixing in the global ocean; investigating the influence of atmospheric turbulence in the reliability and performance of free space optical communication systems; turbulent scales in engineering; local versus non-local processes in turbulent flows; and cosmic rays and astrophysical turbulence...
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)