Dữ liệu biên mục

Analytical fracture mechanics
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: TL000015592
Mã ngôn ngữ: en
Tác giả: Unger, David J.
Thông tin xuất bản: Academic Press
Tình trạng vật lý: 97 p.
Từ khóa: Fracture mechanics, Mechanics, Analytic
Danh mục: Sách, Cơ học và Khoa học vật liệu, Khoa học Vật lý & Kỹ thuật
Môn học: (NTCDHKHTN) Ngành Toán cơ, (MAT3413) Cơ học giải tích, (07-TDHKHTN-TLTK) Tài liệu tham khảo, (10-TDHCN-TLTK) Tài liệu tham khảo
Năm xuất bản: 1995
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo nội dung: This book is designed to supplement existing texbook on facture mechanics with material related to the analytical solution of partial dif- ferential equations that pertain to its theory. It concentrates mainly on the near crack-tip region, on which most current research is being focused. Further, it contains a collection of problems that are drawn from recent research in the fields of elastoplastic and environmentally assisted fracture mechanics. In the course of solving these problems, several different solution techniques are demonstrated.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)