Dữ liệu biên mục

Theory of low-temperature plasma physics
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: 97207
Mã ngôn ngữ: en
Tác giả: Nguyen-Kuok, Shi
Thông tin xuất bản: Springer
Tình trạng vật lý: 508 p.
Từ khóa: Low temperature plasmas.
Danh mục: Vật lý
Năm xuất bản: 2017
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo nội dung: This book offers the reader an overview of the basic approaches to the theoretical description of low-temperature plasmas, covering numerical methods, mathematical models and modeling techniques"--Page 4 of cover.
Tóm tắt theo mục lục: The theoretical basis of the low-temperature plasma -- Classical theory of the particle scattering -- Quantum mechanical theory of the particle scattering -- Determination of the composition, thermodynanic properties, and transport coefficients on the basis of the mean free path -- The Boltzmann Kinetic Equation and calculation of the transport coefficients -- Numerical methods of the plasma physics -- The RF plasma torches -- The arc plasma torches -- Electrode processes in the arc plasma torches -- Heat exchange and movement of the solid particles in the plasma -- The features of the experimental methods and automated diagnostic systems of RF and Arc plasma torches.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)