Dữ liệu biên mục

Spin physics in semiconductors (2nd ed.)
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: 97085
Mã ngôn ngữ: en
Thông tin xuất bản: Springer
Tình trạng vật lý: 546 p.
Từ khóa: Semiconductors ; Nuclear spin
Danh mục: Vật lý
Năm xuất bản: 2017
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo nội dung: This book describes beautiful optical and transport phenomena related to the electron and nuclear spins in semiconductors with emphasis on a clear presentation of the physics involved. Recent results on quantum wells and quantum dots are reviewed.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)