Dữ liệu biên mục

Semantics and pragmatics : drawing a line
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: 97051
Mã ngôn ngữ: en
Thông tin xuất bản: Springer
Tình trạng vật lý: 354 p.
Từ khóa: Semantics ; Pragmatics ; Discourse analysis
Danh mục: Ngôn ngữ & Ngôn ngữ học
Môn học: (09-TDHNN-TLTK) Tài liệu tham khảo
Năm xuất bản: 2017
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo nội dung: This book explores new territory at the interface between semantics and pragmatics, reassessing a number of linguistic phenomena in the light of recent advances in pragmatic theory. It presents stimulating insights by experts in linguistics and philosophy, including Kent Bach, Philippe de Brabanter, Max Kölbel and François Recanati. The authors begin by reassessing the definition of four theoretical concepts: saturation, free pragmatic enrichment, completion and expansion. They go on to confront (sub)disciplines that have addressed similar issues but that have not necessarily been in close contact, and then turn to questions related to reported speech, modality, indirect requests and prosody.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)