Dữ liệu biên mục

Modelling the upper atmosphere of gas-giant exoplanets irradiated by low-mass stars
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: 96792
Mã ngôn ngữ: en
Tác giả: Chadney, Joshua
Thông tin xuất bản: Springer
Tình trạng vật lý: 179 p.
Từ khóa: Extrasolar planets -- Atmospheres -- Simulation methods
Danh mục: Vật lý
Năm xuất bản: 2017
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo nội dung: This PhD thesis details the development of a new 1D ionospheric model to describe the upper atmospheres of extrasolar giant plants. The upper atmospheres of Hot Jupiters are subject to extreme radiation conditions that can result in rapid atmospheric escape. The composition and structure of these planets' upper atmospheres are affected by high-energy emissions from the host star. The nature of these emissions depends on the stellar type and age, making them important factors in understanding the behaviour of exoplanetary atmospheres
Tóm tắt theo mục lục: Introduction -- 2 Solar and stellar X-ray and UV radiation -- 3 Thermosphere -- 4 Ionosphere.-5 Conclusions and future work.-References.-Appendix A Neutral densities -- Appendix B Ion densities from the thermospheric model -- Appendix C Summary of permission for third party copyright works
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)