Dữ liệu biên mục

Fundamentals of Legal Argumentation : A Survey of Theories on the Justification of Judicial Decisions
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: 96581
Mã ngôn ngữ: en
Tác giả: Feteris, E. T.
Thông tin xuất bản: Springer Netherlands
Tình trạng vật lý: 371 p.
Từ khóa: Law -- Methodology ; Semantics (Law)
Danh mục: Pháp luật, ScienceDirect - Springer - Bookboon...
Môn học: (E-journals) ScienceDirect - Springer - Bookboon...
Năm xuất bản: 2017
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo nội dung: This book is an updated and revised edition of Fundamentals of Legal Argumentation published in 1999. It discusses new developments that have taken place in the past 15 years in research of legal argumentation, legal justification and legal interpretation, as well as the implications of these new developments for the theory of legal argumentation. Almost every chapter has been revised and updated, and the chapters include discussions of recent studies, major additions on topical issues, new perspectives, and new developments in several theoretical areas. Examples of these additions are discussions of recent developments in such areas as Habermas' theory, MacCormick's theory, Alexy's theory, Artificial Intelligence and law, and the pragma-dialectical theory of legal argumentation. Furthermore it provides an extensive and systematic overview of approaches and studies of legal argumentation in the context of legal justification in various legal systems and countries that have been important for the development of research of legal argumentation.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)