Dữ liệu biên mục

Equations involving malliavin calculus operators : applications and numerical approximation
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: 96497
Mã ngôn ngữ: en
Tác giả: Levajkovic, Tijana ; Mena, Hermann
Thông tin xuất bản: Springer
Tình trạng vật lý: 139 p.
Từ khóa: Stochastic differential equations ; Malliavin calculus
Danh mục: Sách, Toán & Thống kê, Xác suất và Toán ứng dụng, ScienceDirect - Springer - Bookboon...
Môn học: (02-TDHKT-TLTK) Tài liệu tham khảo, (06-KQTKD-TLTK) Tài liệu tham khảo, (07-TDHKHTN-TLTK) Tài liệu tham khảo, (10-TDHCN-TLTK) Tài liệu tham khảo, (11-KQT-TLTK) Tài liệu tham khảo, (E-journals) ScienceDirect - Springer - Bookboon...
Năm xuất bản: 2017
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo nội dung: This book provides a comprehensive and unified introduction to stochastic differential equations and related optimal control problems. The material is new and the presentation is reader-friendly. A major contribution of the book is the development of generalized Malliavin calculus in the framework of white noise analysis, based on chaos expansion representation of stochastic processes and its application for solving several classes of stochastic differential equations with singular data involving
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)