Dữ liệu biên mục

Descriptor revision : belief change through direct choice
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: 96437
Mã ngôn ngữ: en
Tác giả: Hansson, Sven Ove
Thông tin xuất bản: Springer
Tình trạng vật lý: 246 p.
Từ khóa: Belief change ; Choice (Psychology); PSYCHOLOGY--Applied Psychology
Danh mục: Ngôn ngữ & Ngôn ngữ học
Môn học: (09-TDHNN-TLTK) Tài liệu tham khảo
Năm xuất bản: 2017
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo nội dung: This text provides a critical examination of how the choice of what to believe is represented in the standard model of belief change. In particular the use of possible worlds and infinite remainders as objects of choice is critically examined. Descriptors are introduced as a versatile tool for expressing the success conditions of belief change, addressing both local and global descriptor revision.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)