Dữ liệu biên mục

Advances in acoustic emission technology : proceedings of the World Conference on Acoustic Emission -- 2015
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: 96245
Mã ngôn ngữ: en
Tác giả: Shen, Gongtian,Wu, Zhanwen,Zhang, Junjiao
Thông tin xuất bản: Springer
Tình trạng vật lý: 418 p.
Từ khóa: Acoustic emission -- Congresses
Danh mục: Cơ học và Khoa học vật liệu
Năm xuất bản: 2017
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo nội dung: This volume collects the papers from the World Conference on Acoustic Emission 2015 (WCAE-2015) in Hawaii. The latest research and applications of Acoustic Emission (AE) are explored, with particular emphasis on detecting and processing of AE signals, development of AE instrument and testing standards, AE of materials, engineering structures and systems, including the processing of collected data and analytical techniques as well as experimental case studies.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)