Dữ liệu biên mục

Strength of materials
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: TL000014662
Mã ngôn ngữ: en
Thông tin xuất bản: Nova Science Publishers
Tình trạng vật lý: 299 p.
Từ khóa: Strength of materials, Composite materials
Danh mục: Sách
Môn học: (NTCDHKHTN) Ngành Toán cơ, (MAT3405) Sức bền vật liệu
Năm xuất bản: 2009
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo mục lục: Chapter 1: High Temperature Mechanical Properties and Microstructure of Sic-Based Fibers under Severe Environments -- Chapter 2: Ionomers as Candidates for Structural Materials -- Chapter 3: Failure of Layered Composites Subject to Impacts: Constitutive Modeling and Parameter Identification Issues -- Chapter 4: Current State of the Art of the Ceramic Composite Material BIOLOX ® delta
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)