Dữ liệu biên mục

A textbook of strength of materials
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: TL000014617
Mã ngôn ngữ: en
Tác giả: Bansal, R. K.
Thông tin xuất bản: Laxmi Publications
Tình trạng vật lý: 611 p.
Từ khóa: Strength of materials, Strains and stresses
Danh mục: Sách
Môn học: (NTCDHKHTN) Ngành Toán cơ, (MAT3405) Sức bền vật liệu
Năm xuất bản: 2010
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo mục lục: Chapter 1: Simple Stresses and Strains -- Chapter 2: Elastic Constants -- Chapter 3: Principal Stresses and Strains -- Chapter 4: Strain Energy and Impact Loading...
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)