Dữ liệu biên mục

Nuclear and particle physics : an introduction
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: TL000011778
Mã ngôn ngữ: en
Tác giả: Martin, B. R.
Thông tin xuất bản: John Wiley
Tình trạng vật lý: 415 p.
Từ khóa: Nuclear physics -- Textbooks, Particles (Nuclear physics) -- Textbooks
Danh mục: Sách, Vật lý, Khoa học Vật lý & Kỹ thuật
Môn học: (NKHVL) Ngành Khoa học vật liệu, (PHY2305) Vật lý hạt nhân và nguyên tử, (07-TDHKHTN-TLTK) Tài liệu tham khảo, (10-TDHCN-TLTK) Tài liệu tham khảo
Năm xuất bản: 2006
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo nội dung: Physical constants and conversion factors -- Basic concepts -- Nuclear phenomenology -- Particle phenomenology -- Experimental methods -- Quark dynamics: the strong interaction -- Electroweak interactions -- Models and theories of nuclear physics -- Applications of nuclear physics -- Outstanding questions and future prospects -- Appendix A. Some results in quantum mechanics -- Appendix B. Relativistic kinematics -- Appendix C. Rutherford scattering -- Appendix D. Solutions to problems.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)