Dữ liệu biên mục

Physics for scientists and engineers with modern physics. (9th ed.)
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: TL000010649
Mã ngôn ngữ: en
Tác giả: Serway, Raymond A.; Jewett, John W.; Peroomian, Vahé
Thông tin xuất bản: Brooks, Cengage Learning, Cole, Cengage Learning
Tình trạng vật lý: 245 p.
Từ khóa: Physics -- Textbooks
Danh mục: Sách, Vật lý, Khoa học Vật lý & Kỹ thuật
Môn học: (NKHVL) Ngành Khoa học vật liệu, (PHY2303) Điện và từ học, (07-TDHKHTN-TLTK) Tài liệu tham khảo, (10-TDHCN-TLTK) Tài liệu tham khảo
Năm xuất bản: 2014
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo nội dung: This textbook is intended for a course in introductory physics for students majoring in science or engineering. The entire contents of the book in its extended version could be covered in a three-semester course, but it is possible to use the material in shorter sequences with the omission of selected chapters and sections. The mathematical background of the student taking this course should ideally include one semester of calculus. If that is not possible, the student should be enrolled in a concurrent course in introductory calculus.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)