Dữ liệu biên mục

Giáo trình lý luận báo chí truyền thông
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: TL000005498
Mã ngôn ngữ: vi
Tác giả: Dương, Xuân Sơn
Thông tin xuất bản: Giáo dục Việt Nam
Tình trạng vật lý: 261 tr.
Từ khóa: Báo chí, Truyền thông, Lý luận báo chí, Lý luận truyền thông, Giáo trình
Danh mục: Báo chí và truyền thông
Năm xuất bản: 2015
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo nội dung: Giới thiệu khái quát về truyền thông và quá trình truyền thông. Trình bày những vấn đề chung và vấn đề cụ thể của báo chí như: các loại hình, đặc trưng, chức năng, nguyên tắc hoạt động của báo chí, luật pháp và đạo đức báo chí, hiệu quả, lao động sáng tạo trong hoạt động báo chí và nhà báo.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)