Dữ liệu biên mục

CompTIA security+ guide to network security fundamentals
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: 88998
Mã ngôn ngữ: en
Tác giả: Ciampa, Mark D. ;
Thông tin xuất bản: Cengage Learning
Tình trạng vật lý: 782 p.
Từ khóa: Computer networks -- Security measures -- Examinations -- Study guides ; Data protection ; Mạng máy tính -- Biện pháp an toàn ; Bảo vệ dữ liệu
Danh mục: Khoa học & Công nghệ thông tin
Môn học: (7340405) Ngành Hệ thống thông tin quản lí, (INS3062) Các nguyên lí an toàn thông tin
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo nội dung: Reflecting the latest trends and developments from the information security field, best-selling Security+ Guide to Network Security Fundamentals, Fourth Edition, provides a complete introduction to practical network and computer security and maps to the CompTIA Security+ SY0-301 Certification Exam. The text covers the fundamentals of network security, including compliance and operational security; threats and vulnerabilities; application, data, and host security; access control and identity management; and cryptography. The updated edition includes new topics, such as psychological approaches to social engineering attacks, Web application attacks, penetration testing, data loss prevention, cloud computing security, and application programming development security.
Tóm tắt theo mục lục: Part 1: Security and its threats -- 1. Introduction to security. -- 2. Malware and social engineering attacks. -- Part 2: Cryptography -- 3. Basic cryptography. -- 4. Advanced cryptography and PKI. -- Part 3: Network attacks and defenses. -- 5. Networking and server attacks. -- 6. Network security devices, design and technologies. -- 7. Administering a secure network. -- 8. Wireless network security. -- Part 4: Device security -- 9. Client and application security.10. Mobile and embedded device security. -- Part 5: Identity and access management. -- 11. Authentication and account management -- 12. Access management. -- Part 6: Risk management. -- 13. Vulnerability assessment and data security. -- 14. Business continuity. -- 15. Risk mitigation.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)