Dữ liệu biên mục

Research essay writing
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: 88997
Mã ngôn ngữ: en
Thông tin xuất bản: [KNXB]
Tình trạng vật lý: 32 p.
Từ khóa: Kỹ năng viết ; Tiểu luận ; Kỹ năng đọc
Danh mục: Ngôn ngữ & Ngôn ngữ học
Môn học: (7340405) Ngành Hệ thống thông tin quản lí, (7340120) Ngành Kinh doanh quốc tế, (09-TDHNN-TLTK) Tài liệu tham khảo, (INS1014) Tiếng Anh học thuật 1, (INS1104) Tiếng Anh học thuật 1, () Ngành Tin học và Kỹ thuật máy tính, (INS1007) Tiếng Anh học thuật 1 (dành cho ngành Tin học và Kĩ thuật máy tính)
Năm xuất bản: 2006
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo nội dung: To improve students' academic reading and writing skills and introduce them to writing research essays.
Tóm tắt theo mục lục: To enable students to -- select their own topics and source material and conduct independent library research on topics of interest to them -- read, summarize and critically review written texts -- analyze, compare and evaluate sources -- make a questionnaire (optional) -- organize ideas -- argue for their opinions -- use appropriate and consistent referencing procedures -- revise and improve upon their work
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)