Dữ liệu biên mục

Quantitative methods for business. (12e.)
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: 88996
Mã ngôn ngữ: en
Tác giả: Anderson, David R. ; Sweene, Dennis J. ; Williams, Thomas A. ; Camm, Jeffrey D. ; Cochran, James J. ; Fry, Michael J. ; Ohlmann, Jeffrey W.
Thông tin xuất bản: South-Western, Cengage Learning
Tình trạng vật lý: 939 p.
Từ khóa: Business mathematics ; Commercial statistics ; Toán học kinh doanh ; Thống kê thương mại
Danh mục: Quản lý kinh doanh
Môn học: (7340405) Ngành Hệ thống thông tin quản lí, (7340120) Ngành Kinh doanh quốc tế, (04-TDHVN-TLTK) Tài liệu tham khảo, (INS2051) Các phương pháp định lượng trong quản lí, (MAT1005) Toán kinh tế
Năm xuất bản: 2013
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo nội dung: The purpose of this twelfth edition, as with previous editions, is to provide undergraduate and graduate students with a conceptual understanding of the role that quantitative methods play in the decision-making process. The text describes the many quantitative methods developed over the years, explains how they work, and shows how the decision maker can apply and interpret them.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)