Dữ liệu biên mục

Effective presentations
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: 88992
Mã ngôn ngữ: en
Tác giả: Comfort, Jeremy
Thông tin xuất bản: Oxford University Press
Tình trạng vật lý: 79 p.
Từ khóa: Business presentations ; Public speaking ; English language ; Business English ; Thuyết trình trong kinh doanh ; Kỹ năng nói ; Tiếng Anh thương mại
Danh mục: Ngôn ngữ & Ngôn ngữ học
Môn học: (7340405) Ngành Hệ thống thông tin quản lí, (09-TDHNN-TLTK) Tài liệu tham khảo, (INS1104) Tiếng Anh học thuật 1
Năm xuất bản: 1995
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo nội dung: This integrated book/video course deals thoroughly with both the language and the wider skills needed to communicate effectively. A number of business presentations are analyzed stage-by-stage, in order to demonstrate both faults and good techniques.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)