Dữ liệu biên mục

Computer networking : a top-down approach. (6th ed)
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: 88988
Mã ngôn ngữ: en
Tác giả: Kurose, James F ; Ross, Keith W.
Thông tin xuất bản: Pearson
Tình trạng vật lý: 889 p.
Từ khóa: Internet ; Computer networks ; Mạng máy tính
Danh mục: Khoa học máy tính
Môn học: (7340405) Ngành Hệ thống thông tin quản lí, (INS1004) Đại cương về mạng máy tính
Năm xuất bản: 2013
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo nội dung: Computer Networking continues with an early emphasis on application-layer paradigms and application programming interfaces (the top layer), encouraging a hands-on experience with protocols and networking concepts, before working down the protocol stack to more abstract layers.This book has become the dominant book for this course because of the authors reputations, the precision of explanation, the quality of the art program, and the value of their own supplements.Visit the authors blog for information and resources to discuss the newest edition, as well as valuable insights, teaching tips, and discussion about the field of Computer Networking
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)