Dữ liệu biên mục

Business intelligence and analytics : systems for decision support
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: 88987
Mã ngôn ngữ: en
Tác giả: Sharda, Ramesh ; Delen, Dursun ; Turban, Efraim
Thông tin xuất bản: Pearson
Tình trạng vật lý: 675 p.
Từ khóa: Management -- Data processing ; Decision support systems ; Business intelligence ; Quản lý -- Xử lý dữ liệu ; Kinh doanh thông minh
Danh mục: Quản lý kinh doanh
Môn học: (7340405) Ngành Hệ thống thông tin quản lí, (INS3069) Các hệ hỗ trợ ra quyết định, (04-TDHVN-TLTK) Tài liệu tham khảo
Năm xuất bản: 2014
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo nội dung: Decision Support and Business Intelligence Systems provides the only comprehensive, up-to-date guide to today's revolutionary management support system technologies, and showcases how they can be used for better decision-making.The 10th edition focuses on Business Intelligence (BI) and analytics for enterprise decision support in a more streamlined book.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)