Dữ liệu biên mục

Business benchmark upper intermediate : Student's Book
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: 88986
Mã ngôn ngữ: en
Tác giả: Brook-Hart, Guy
Thông tin xuất bản: Cambridge
Tình trạng vật lý: 192 p.
Từ khóa: Tiếng Anh -- Nghe hiểu ; Tiếng Anh thương mại ; Tiếng Anh -- Cách viết ; Kỹ năng nói
Danh mục: Ngôn ngữ & Ngôn ngữ học
Môn học: (7340405) Ngành Hệ thống thông tin quản lí, (INS1007) Tiếng Anh chuyên ngành 2, (09-TDHNN-TLTK) Tài liệu tham khảo
Năm xuất bản: 2006
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo nội dung: Business Benchmark helps students get ahead with their Business English vocabulary and skills and gives them grammar practice in business contexts. This course book provides upper-intermediate level students with essential business language and vocabulary and provides training and practice for the BEC Vantage exam, using real BEC exam tasks provided by Cambridge ESOL. Self-study Books, Teacher's Resource Books and Audio CDs (2) are also available.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)