Dữ liệu biên mục

Modern perspectives in type-theoretical semantics
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: 88951
Mã ngôn ngữ: en
Thông tin xuất bản: Springer
Tình trạng vật lý: 296 p.
Từ khóa: Type theory ; Semantics (Philosophy)
Danh mục: Ngôn ngữ & Ngôn ngữ học
Môn học: (09-TDHNN-TLTK) Tài liệu tham khảo
Năm xuất bản: 2017
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo nội dung: This book is a collective volume that reports the state of the art in the applications of type theory to linguistic semantics. The volume fills a 20 year gap from the last published book on the issue and aspires to bring researchers closer to cutting edge alternatives in formal semantics research. It consists of unpublished work by some key researchers on various issues related to the type theoretical study of formal semantics and further exemplifies the advantages of using modern type theoretical approaches to linguistic semantics. Themes that are covered include modern developments of type theories in formal semantics, foundational issues in linguistic semantics like anaphora, modality and plurals, innovational interdisciplinary research like the introduction of probability theory to type theories as well as computational implementations of type theoretical approaches. This volume will be of great interest to formal semanticists that are looking for alternative ways to study linguistic semantics, but will also be of interest to theoretical computer scientists and mathematicians that are interested in the applications of type theory
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)