Dữ liệu biên mục

Sharia dynamics : Islamic law and sociopolitical processes
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: 88867
Mã ngôn ngữ: en
Thông tin xuất bản: Palgrave Macmillan
Tình trạng vật lý: 363 p.
Từ khóa: Islamic law
Danh mục: Pháp luật
Năm xuất bản: 2017
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo nội dung: This multidisciplinary volume explores the role of Islamic law within the dynamic processes of postcolonial transformation, nation building, and social reform. Here, eleven international scholars examine Islamic law in several contemporary sociopolitical contexts, focusing specifically on Malaysia, Indonesia, Pakistan, China, Tunisia, Nigeria, the United States, and the International Islamic Fiqh Academy (IIFA) of the Organization of Islamic Cooperation (OIC). The contributors also address the entanglement of Islamic law and ethics with the history of Muslim religious discourses, shifts toward modernity, gender relations, and efforts to construct exclusive or plural national communities. Sharia Dynamics, at once enchanting and enlightening, is a must-read for scholars of contemporary Islam.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)