Dữ liệu biên mục

Gay men's working lives, retirement and old age
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: 88813
Mã ngôn ngữ: en
Tác giả: Robinson, Peter ; McQueen, Humphrey
Thông tin xuất bản: Palgrave Macmillan
Tình trạng vật lý: 300 p.
Từ khóa: Gay men ; Life span, Productive
Danh mục: Nghiên cứu văn hóa
Năm xuất bản: 2017
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo nội dung: This book examines the working lives, retirement plans, and old age experiences of three generations of gay men born 1924-86. It draws on data collected from interviews with 82 men in Australia, England, New Zealand, and USA. The first half of the book concentrates on the men's working lives, while the second half of the book explores the interviewees' concerns about old age and retirement. The author analyses the men's contrasting stories, highlighting key generational differences in their experience of being 'out' in the workplace and the dominant work narratives which emerge in each age group. This important work will have cross-disciplinary appeal to scholars of sociology, gerontology, health sciences, gender, queer, and gay and lesbian studies, as well as practitioners.
Tóm tắt theo mục lục: Machine generated contents note: Scope and Content -- Working Lives of Men Aged 60 and Older -- Working Lives of Men Aged 45--60 -- Working Lives of Men Aged 45 and Younger -- Old-Age Fears or Concerns -- Old Age Plans -- Conclusion.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)