Dữ liệu biên mục

The Internet and formations of Iranian American-ness : next generation diaspora
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: 88757
Mã ngôn ngữ: en
Tác giả: Alinejad, Donya
Thông tin xuất bản: Palgrave Macmillan
Tình trạng vật lý: 208 p.
Từ khóa: Iranian Americans -- California -- Los Angeles -- Ethnic identity ; Iranian Americans -- Computer network resources ; Internet -- Social aspects -- United States
Danh mục: Xã hội học
Năm xuất bản: 2017
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo mục lục: Machine generated contents note: |g1.|tIntroduction -- |g2.|tTheories of Migrancy and Media -- |g3.|tMemory -- |g4.|tRace -- |g5.|tGreen Movement -- |g6.|tConclusion
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)