Dữ liệu biên mục

Networked governance : new research perspectives
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: 88749
Mã ngôn ngữ: en
Thông tin xuất bản: Springer
Tình trạng vật lý: 264 p.
Từ khóa: Social sciences ; Group decision making ; Social networks.
Danh mục: Xã hội học
Năm xuất bản: 2017
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo mục lục: Networked Governance: Taking Networks Seriously; 1 Social Networks and Social Network Research; 2 Organization of the Book; 3 The Contributions; References; Part I: Networked Governance: General Issues; Networks, Social Capital, and Knowledge Production; 1 Introduction; 2 Knowledge, Innovation, and Learning; 3 Production of Knowledge by Organizations, Markets, or Networks?; 4 Network Strategies, Competencies, and the Governance of Networks; 4.1 Stability and Dynamics of Knowledge and Competencies; 4.2 Incentives and Institutions Governing Networks.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)