Dữ liệu biên mục

Muslim communities in England 1962-90 : multiculturalism and political identity
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: 88699
Mã ngôn ngữ: en
Tác giả: Fazakarley, Jed, 1988-
Thông tin xuất bản: Palgrave Macmillan
Tình trạng vật lý: 316 p.
Từ khóa: Muslims -- Great Britain -- Social conditions; Muslims -- Political activity -- Great Britain; Multiculturalism -- Great Britain; Cultural pluralism -- Great Britain; SOCIAL SCIENCE -- Discrimination & Race Relations; SOCIAL SCIENCE -- Minority Studies; Cultural pluralism; Emigration and immigration; Ethnic relations; Multiculturalism; Muslims -- Political activity; Muslims -- Social conditions; Social Sciences; Sociology of Religion; Sociology of Culture; Ethnicity Studies; Political Sociology; Islam; Great Britain -- Emigration and immigration; Great Britain -- Ethnic relations; Great Britain; Electronic books
Danh mục: Xã hội học
Năm xuất bản: [2017]
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo mục lục: 1. Introduction -- 2. Accommodation and Integration: Educating English Muslims, 1962-1998 -- 3. Integration Begins at Home: Purdah and English Muslim Families -- 4. Religion, Culture and Biology: English Muslim Workers, 1962-85 -- 5. Butting Fundaments: Responses to the Rushdie Affair -- 6. The Origins, Location and Nature of Multiculturalism in Post-war Britain -- 7. Conclusion: English Muslims and Multiculturalism since the 1990s.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)