Dữ liệu biên mục

Psychology : a self-teaching guide
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: 88661
Mã ngôn ngữ: en
Tác giả: Bruno, Frank Joe
Thông tin xuất bản: John Wiley & Sons
Tình trạng vật lý: 289 p.
Từ khóa: Psychology -- Study and teaching
Danh mục: Tâm lý học
Môn học: () Học tập - Nghiên cứu - Sáng tạo - Viết
Năm xuất bản: 2002
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo nội dung: What are the two basic psychological dimensions of emotions? How do you define abnormal behavior? Is extrasensory perception real? What is Viktor Frankl known for? With Psychology: A Self-Teaching Guide, you'll discover the answers to these questions and many more. Frank Bruno explains all the major psychological theories and terms in this book, covering perception, motivation, thinking, personality, sensation, intelligence, research methods, and much more. He presents the foundations of psychology and the biology of behavior; explores how children develop into adults and the psychological factors that make us individuals; and examines various mental disorders and the types of therapy used to treat them. The step-by-step, Q&A format of Psychology makes it fully accessible, providing an easily understood, comprehensive overview of the topic.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)