Dữ liệu biên mục

Creativity and technology in mathematics education
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: 88652
Mã ngôn ngữ: en
Thông tin xuất bản: Springer
Tình trạng vật lý: 552 p.
Từ khóa: Mathematics -- Study and teaching ; Educational technology.
Danh mục: Toán học
Môn học: (1) Học tập - Nghiên cứu - Sáng tạo - Viết
Năm xuất bản: 2018
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo mục lục: Intro; Contents; Introduction Section: Setting the Stage of Investigation; 1 Leveraging Mathematics Creativity by Using Technology: Questions, Issues, Solutions, and Innovative Paths; Abstract; 1.1 Interest in Looking into Creativity in Mathematics Educat
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)