Dữ liệu biên mục

Creative teaching strategies for the nurse educator
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: 88649
Mã ngôn ngữ: en
Tác giả: Herrman, Judith W.
Thông tin xuất bản: F.A. Davis Co.
Tình trạng vật lý: 340 p.
Từ khóa: Nursing -- Study and teaching ; Creative teaching
Danh mục: Điều dưỡng
Môn học: () Học tập - Nghiên cứu - Sáng tạo - Viết
Năm xuất bản: 2008
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo mục lục: The art of innovation -- Getting started with icebreakers -- Strategies for large classrooms -- Strategies for small classes -- Strategies for clinical instruction and orientation -- Strategies for discussion groups -- Strategies for teaching research --
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)