Dữ liệu biên mục

Rational Medical Decision Making: A Case-Based Approach
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: 88317
Mã ngôn ngữ: eng
Tác giả: Rao, Goutham
Thông tin xuất bản: McGraw-Hill
Tình trạng vật lý: 282 p.
Từ khóa: Medicine - Decision making; Decision Support Techniques; Diagnostic Techniques and Procedures; Clinical Medicine - methods; Research - methods; Treatment Outcome; Decision Making
Danh mục: Y học
Môn học: (13-KYD-TLTK) Tài liệu tham khảo
Năm xuất bản: 2007
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo nội dung: All the key principles of medical decision-making-in one compact, case-based guide. The book provides a comprehensive overview of many core principles in research design and analysis. A Case-Based Approach is a hands-on text that clarifies the process of evidence-based medical decision making like no other source. An overview of the construction and evidentiary basis of Clinical Practice Guidelines, with a look at their definition, purpose, and use in aiding patient care decisions
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)