Dữ liệu biên mục

Physiology PreTest Self-Assessment and Review (14th Edition)
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: 88291
Mã ngôn ngữ: en
Tác giả: Metting, Patricia J
Thông tin xuất bản: McGraw-Hill
Tình trạng vật lý: 522 p.
Từ khóa: Human physiology; Examinations; Physiological Processes; Examination Questions; Physiology
Danh mục: Sinh lý học người
Năm xuất bản: 2014
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo nội dung: PreTest is the closest you can get to seeing the test before you take it Great for course review and the USMLE Step 1! Physiology: PreTest asks the right questions so you'll know the right answers. Open it and start learning what's on the test. 500 USMLE-type questions and answers What you really need to know for exam success Detailed explanations for right and wrong answers Tested and reviewed by students who recently passed their exams...
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)