Dữ liệu biên mục

Clinical Procedures for Ocular Examination. (Fourth Edition)
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: 88278
Mã ngôn ngữ: en
Tác giả: Carlson, Nancy B.; Kurtz, Daniel
Thông tin xuất bản: McGraw Hill Education.
Tình trạng vật lý: 581 p.
Từ khóa: Eye; Examination; Diseases; Diagnosis; Eye Diseases; Vision Tests
Danh mục: Phẫu thuật & Chuyên khoa Phẫu thuật
Năm xuất bản: 2016
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo nội dung: Clinical Procedures for Ocular Examination, Fourth Edition is the must-have eye care resource, whether you’re a student, resident, or practitioner. Here, in one concise handbook, is every major clinical procedure used in ocular examinations. Offering ideal preparation for clinical eye exams, the book features detailed, systematic guidance on how to confidently perform all major examination techniques, which are described by purpose, indication, equipment, set-up, recording, and examples
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)