Dữ liệu biên mục

Cardiovascular Nursing Demystified
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: 88275
Mã ngôn ngữ: en
Tác giả: Keogh, Jim
Thông tin xuất bản: McGraw Hill Education.
Tình trạng vật lý: 432 p.
Từ khóa: Cardiovascular system; Diseases; Diagnosis; Nursing; Examination
Danh mục: Phẫu thuật & Chuyên khoa Phẫu thuật
Năm xuất bản: 2016
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo nội dung: Whether you're a student seeking to excel in a course or a professional nurse transitioning into care of cardiovascular patients, this is the book you need to quickly and easily understand the key concepts and advanced protocols in cardiovascular nursing – and how to apply them in real world situations. Cardiovascular Nursing DeMYSTiFieD is your step-by-step guide to learn how to successfully identify patients’ signs and symptoms, accurately interpret medical test results and perform the nursing interventions that will assist in restoring your patients to good cardiovascular health
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)