Dữ liệu biên mục

First Aid for the Surgery Clerkship. (Third Edition)
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: 88274
Mã ngôn ngữ: en
Tác giả: Ganti, Latha; Kaufman, Matthew S.; Mishra, Nitin
Thông tin xuất bản: McGraw Hill Education.
Tình trạng vật lý: 494 p.
Từ khóa: Surgery; Clinical clerkship; Examination Questions
Danh mục: Phẫu thuật & Chuyên khoa Phẫu thuật
Năm xuất bản: 2017
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo mục lục: The book have four section. Section 1: How to succeed in the surgery clerkship -- Section 2: High-yield facts for the surgery clerkship…
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)