Dữ liệu biên mục

Otolaryngology Board Review (Third Edition)
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: 88264
Mã ngôn ngữ: en
Thông tin xuất bản: McGraw-Hill
Tình trạng vật lý: 416 p.
Từ khóa: Otolaryngology; Examinations; Surgery; Examination Questions; Otorhinolaryngologic Diseases
Danh mục: Phẫu thuật & Chuyên khoa Phẫu thuật
Năm xuất bản: 2012
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo nội dung: Pearls of Wisdom: Otolaryngology Board Review, 3rd edition is a quick-hit question and answer review for the otolaryngology boards.The unique question and correct-answer-only format eliminates the guesswork associated with traditional multiple-choice Q&A reviews and eliminates the possibility of an incorrect answer staying in your mind...
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)