Dữ liệu biên mục

Casarett & Doull's Toxicology: The Basic Science of Poisons (Eighth Edition)
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: 88222
Mã ngôn ngữ: en
Thông tin xuất bản: McGraw-Hill
Tình trạng vật lý: 1473 p.
Từ khóa: Toxicology; Rheumatology; Pulmonary Medicine; Neurology; Infectious Diseases; Critical Care; RheumatologyPulmonary MedicineNeurologyInfectious DiseasesCritical CareDistress Syndrome
Danh mục: Dược & Dược học
Năm xuất bản: 2013
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo nội dung: This edition represents an outstanding effort by a talented group of authors and includes the following:  A practical exam preparation guide with proven test-taking and study strategies  Updated summaries of thousands of board-testable topics  Hundreds of revised high-yield tables, diagrams, and illustrations  Key facts in the margins highlighting “must know” information for the boards  Mnemonics throughout, making learning memorable and fun...
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)